Fa tsarovy Jehovah Andriamanitrao, fa Izy no manome anao hery hahavory harena, mba haoriny ny fanekeny, izay nianianany tamin'ny razanao, tahaka ny amin'izao anio izao. (Deotoronomia 8:18).

 

    Mpitandrina sy Diakona

 

Mpitandrina : ANDRIANASOLO RAMAROKOTO

 

 

 

 

Filoha : RAMAROSON Francky

 

 

 

Filoha mpanampy : RAMANOHISOA Claude

 

 

Mpitantsoratra : RANAIVOSON FANJA

 

 

Mpitantsoratra : RAMAROSON Jeanine

 

 

Mpitambola : ARAYE Saholy

 

 

Mpitantsoratra ny vola : RALALA Patrick

 

Mpanolontsaina ara-bola : RABARIJAONA Voahangy

 

Mpanolontsaina serasera : RANDRIHARIVELO Razaivelo

 

 

Mpiandraikitra ny asa sosialy : RAMANOHISOA VICTORIA

 

 

Mpiandraikitra ny fanompoam--pivavahana : ALEXANDRE RALANTOARISOA