"Ary na zovy na zovy no hiantso ny anaran'I Jehovah dia hovenjena" ASA 2 : 21

 

  • Merci de laisser votre commentaire

  • Should be Empty: